Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die overeengekomen worden met Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud, tenzij voorafgaand afwijkende voorwaarden schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen M.E. Nieuwbouw & Onderhoud (inclusief alle aan Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud gelieerde bedrijven, tenzij anders overeengekomen) en haar opdrachtgever worden afgesloten
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud worden van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen partijen.
Indien opdrachtgever bij zijn opdracht of aanvaarding van een aanbod van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud verwijst naar zijn eigen algemene voorwaarden en deze voorwaarden op grond daarvan van toepassing zouden zijn, is Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud niet gebonden.


Artikel 2: Definities

M.E .Nieuwbouw & Onderhoud: degene die de opdracht heeft aangenomen en de werkzaamheden uitvoert en/of laat uitvoeren.
Opdracht (tevens overeenkomst): elk op zichzelf staand verzoek van opdrachtgever aan Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud om tegen betaling werkzaamheden te verrichten en de daartoe noodzakelijke materialen voor aan te schaffen.


Artikel 3: Offertes

Alle aanbiedingen van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud zijn geheel vrijblijvend.
Alle prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde belastingen, heffingen en in het bijzonder exclusief Btw.
Elke aanbieding van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud is gebaseerd op ononderbroken uitvoeringen van de werkzaamheden onder normale omstandigheden, op gewone werkdagen en gedurende gewone werktijden.
Onder gewone werktijden worden verstaan de maandag tot en met vrijdag. Uitgezonderd zijn algemene erkende feestdagen en de in de toepasselijke CAO geregelde collectieve vrije dagen.
Onder gewone werktijden wordt verstaan 07:00 uur tot 16:00 (in overleg kan er een afwijking in de werktijden geregeld worden).
Indien in de aanbieding van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud te verwerken materialen zijn opgenomen, is dit aanbod gebaseerd op gegevens van de leverancier of fabrikant van deze materialen omtrent de eigenschappen van deze materialen.


Artikel 4: Betalingsafspraak

Voordat Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud aan een opdracht begint wordt een prijsafspraak met opdrachtgever gemaakt: een offerte.
In geval van een schriftelijke dan wel mondelinge wijziging van de opdracht door de opdrachtgever waardoor meer/andere materialen gekocht worden dan begroot, worden deze meerkosten in rekening gebracht.
Indien tijdens de uitvoering door niet zichtbare en/of door ontbrekende informatie blijkt dat de vaste prijs naar boven toe zal worden overschreden, zal Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud de opdrachtgever hiervan op het eerste moment gemotiveerd informeren. Wanneer opdrachtgever niet akkoord gaat met het meerwerk, kan Gebr. M.E Nieuwbouw & Onderhoud zich op artikel 6: AV beroepen.


Artikel 5: Prijzen, tussentijdse prijsverhogingen

M.E. Nieuwbouw & Onderhoud is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen indien stijging van de kosten van materialen en/of belastingen, verzekeringen of enige andere heffingen van welke aard dan ook daartoe aanleiding geeft, ook al was deze stijging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar.
Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen één week na ontvangst van een daartoe strekkende mededeling van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud te ontbinden indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt ten opzichte van de oorspronkelijke overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is in geval van ontbinding verplicht de reeds door Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud gemaakte kosten, ingekochte materialen en reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden.


Artikel 6: Verantwoordelijkheden opdrachtgever

Opdrachtgever dient de juiste en volledige informatie te verstrekken welke nodig is om de opdracht goed uit te voeren.
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Gebr. M.E Nieuwbouw & Onderhoud veilig, tijdig en efficiënt de opdracht kan uitvoeren.
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werkzaamheden en leveringen van derden zodanig plaats hebben dat de opdracht ongestoord en zonder vertraging kan worden uitgevoerd.
Indien opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij verplicht de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de stijl (smaak en kleur) en de kwaliteit (geschiktheid en deugdelijkheid ) van de materialen.


Artikel 7: Verantwoordelijkheden van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud

Gebr. M.E Nieuwbouw & Onderhoud is verantwoordelijk voor een correcte technische uitvoering van de werkzaamheden en zal daartoe de betreffende voorschriften en regelgeving in acht nemen.
Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of op onmogelijkheden in door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, op kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waarvan het werk verricht wordt, en op gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 8: Meerwerk

Het meerwerk, verbonden aan wijzigingen in de opdracht en het uitvoeren van extra werkzaamheden en/of het leveren van extra materialen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
De bepaling van lid 1 geldt ook indien de ondergrond, waarop dakbedekking moet worden aangebracht, daartoe niet geschikt en/of niet in voldoende goede en werkbare staat verkeert.
Indien opdrachtgever in enig opzicht tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening zonder dat er sprake is van meerwerk.
Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud meerwerkopdrachten schriftelijk te bevestigen.
Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud is bevoegd gevolg te geven aan mondelinge opdrachten van de door de opdrachtgever op het werk aangestelde directie.


Artikel 9: Schade/geschil

M.E. Nieuwbouw & Onderhoud behandelt uw materialen uiterst voorzichtig. Beschadiging van uw materialen tijdens vervoer, verplaatsing of montage is echter niet uit te sluiten. Dit is voor Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud een onevenredig groot en onverzekerbaar risico. Daarom komt iedere schade aan uw materiaal of andersoortige schade voor uw eigen rekening of inboedelverzekering.
In het geval dat opdrachtgever niet tevreden is met de uitvoering en/of het te verwachten eindresultaat dient opdrachtgever, Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Hierdoor is Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud in de gelegenheid de uitvoering te kunnen wijzigen en ­/of gebreken te verhelpen. Indien Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud en opdrachtgever hierover een geschil van inzicht houden, dient de ontevredene te handelen zoals gesteld in artikel 7: AV.


Artikel 10: Oplevering/akkoordverklaringen

Bij de oplevering wordt het eindresultaat beoordeeld op het deugdelijk functioneren van het geheel.
Eventuele gebreken die bij de oplevering worden geconstateerd en die door Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud dienen te worden hersteld, zullen door Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud binnen een voor beide partijen redelijke termijn worden uitgevoerd.


Artikel 11: Opschorting/ontbinding

In geval van een geschil dient de eiser (dat kan zowel de opdrachtgever als Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud zijn) zijn eis schriftelijk gemotiveerd binnen 8 dagen aan de in gebreke blijvende partij in te dienen. De gedaagde partij is vervolgens 14 dagen in de gelegenheid om tot een oplossing te komen.
Gedurende dit geschil kunnen de opdrachtgever en Gebr. M. E. Nieuwbouw & Onderhoud zonder gerechtelijke tussenkomst en eenzijdig de overeenkomst en betalingen tussentijds opschorten en/of de overeenkomst ontbinden, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is de reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde materialen aan M.E. Nieuwbouw & Onderhoud te betalen, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak op vermindering en/of schadevergoeding kan maken.


Artikel 12: Betaling

De opdrachtgever dient Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud direct bij oplevering per bank- of girorekening te betalen. Een aanbetaling kan overeengekomen zijn in de offertestadium en dient voor aanvang van de werkzaamheden te zijn betaald.
Betaling dient binnen 7 of 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de factuur vermelde bank- of girorekening.
Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op de factuur vermelde bank- of girorekening indien een onderaanneming van toepassing is.
Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en volgens artikel 119a van boek 6 BW bedoelde wettelijke rente verschuldigd.
Opdrachtgever is nimmer bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
Ieder beroep op verrekening door opdrachtgever is uitgesloten.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Indien tijdige betalingen uitblijft is Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.


Artikel 13: Garantie

M.E. Nieuwbouw & Onderhoud geeft 2 jaar garantie op de geleverde diensten.
Garantie vervalt wanneer:
Opdrachtgever na oplevering zelf of door derden enige veranderingen aanbrengt aan de door Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud verrichte werkzaamheden heeft aangebracht.


Artikel 14: Overmacht

M.E. Nieuwbouw & Onderhoud raakt niet in verzuim indien zij door enige buiten haar wil gelegen feit of omstandigheden tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Daaronder valt onder meer, doch niet uitsluitend ziekte: brand, verkeerstoring, uitblijven van tijdige levering door leverancier, verlies of beschadiging van op het werk aangevoerde materialen en/of gereedschappen, belemmering van overheidswege.
Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden indien de verhindering aan de zijde van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud langer dan zes maanden duurt.
Eerdere ontbindingen van de overeenkomst op deze grond is uitgesloten.


Artikel 15: Aansprakelijkheid en reclame

Opdrachtgever is gehouden tekortkomingen in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst door Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud mede te delen op straffe van verval van alle daaruit voortvloeiende rechten.
Indien de werkzaamheden van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud niet beantwoorden aan de overeenkomst dient opdrachtgever Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een voldoende termijn te gunnen voor het herstel van dat gebrek.
De aansprakelijkheid van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud voor de door haar verrichte werkzaamheden is beperkt tot de door de opdrachtgever geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een als toereikende tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad aan te merken handelswijze van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud.
De aansprakelijkheid van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud voor de door haar geleverde en verwerkte materialen is beperkt tot de door haar gegeven garantie en bij gebrek daarvan tot de door de fabrikant of leverancier van de materialen verleende garantie.
De hiervoor in lid 3 en lid 4 genoemde schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud hiertoe verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot het maximale bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
Andere dan in lid 3 en lid 4 genoemde schade, zoals gevolgschade (bedrijfsschade winst- en/of omzetderving , zuivere vermogensschade daaronder begrepen) worden nimmer vergoed.
Opdrachtgever vrijwaart Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud tegen iedere aansprakelijkheid, uit hoofde dan ook die de in artikel opgenomen beperkingen te buiten gaat.
Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud mag afgaan op een bestek, tekeningen en instructies van opdrachtgever of een door haar ingeschakelde uitvoerder, architect of andere professionele adviseur.
Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen in belangrijke mate wordt verzaakt of bevorderd als gevolg van een door of namens opdrachtgever voorgeschreven werkwijze en/of van aldus voorgeschreven materialen, ook indien Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud deze materialen op grond van de overeenkomst levert. Dit laat een door de fabrikant of leverancier verstrekte garantie echter onverlet.
Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen in belangrijke mate veroorzaakt of bevorderd wordt door fouten van opdrachtgever zelf, van zijn personeel of van door hem ingeschakelde personen, zoals architect, constructiebureau of andere adviseurs.
Opdrachtgever vrijwaart Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tegen iedere aansprakelijkheid wegens inbreuk op rechten van derden uit welke hoofde dan ook.
Opdrachtgever vrijwaart Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud tegen boetes en schadelijke gevolgen van maatregelen van overheidswege bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden indien en voor zover opdrachtgever gehouden is de wettelijke vereiste maatregel te nemen, toezicht te houden en/of de vereiste vergunningen en/of ontheffingen te verkrijgen.


Artikel 16: Beëindiging van de overeenkomst

M.E. Nieuwbouw & Onderhoud is bevoegd iedere tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige verplichtingen, uit hoofde van enige tussen partijen gesloten overeenkomst Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud goede gronden geeft te vrezen dat zulks zal gebeuren.
De tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden geacht van rechtswege te zijn beëindigd indien en zodra opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of verkrijgt of faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, de schuldsaneringsregeling al dan niet voorlopig van toepassing wordt verklaard, zijn onderneming staakt of in liquidatie treedt. Alle vorderingen van Gebr. M.E. Nieuwbouw & Onderhoud uit welke hoofde dan ook worden in deze gevallen direct en volledig opeisbaar.